Menu

Retningslinjer

1. Betingelser for bruk av Normisjons fotobank.

1. Fotografiene er til fri bruk for alle som har til hensikt å markedsføre, skape interesse for, eller på annen måte bygge et godt omdømme for Normisjon.

2. Fotografiene er til fri bruk for pressen i saker som omhandler Normisjon.

3. Fotografiene kan ikke benyttes til direkte kommersielle formål. Det vil si at fotografiene ikke kan benyttes i produksjoner som er ment for salg.

4. Dersom fotografiene inneholder /gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3
0160 OSLO
Phone: 23 10 03 50
Mail: bono@bono.no
Internet: www.bono.no


Normisjon er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

4. Fotografen og Normisjon skal krediteres på alle bilder bortsett fra et fåtall bilder med annen eiendomsrett. Krediteringen skal skje på selve bildet, rett under bildet eller i umiddelbar nærhet til bildet. Krediteringen kan gjøres via mouse-over funksjon på websider og i applikasjoner der dette er mer hensiktsmessig.

5. Det kan gjøres endringer i form av utsnitt av fotografiene. Fotografiene må ikke manipuleres. Fotografiene må ikke endres eller gjengis slik at fotografens anseelse blir krenket.

6. Fotografiene som er bestilt, kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. De må deretter slettes. Ønskes fotografiene benyttet i ytterligere produksjoner, må fotografiene bestilles på nytt. Fotografiene må heller ikke lånes ut, selges, overleveres eller på annen måte overdras til andre uten Normisjons samtykke.

7. Ved manglende kreditering/feilkreditering vil det bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser.

8. Dersom betingelsene for bruk av fotografiene for øvrig ikke overholdes (dvs med unntak av manglende/feil kreditering), vil det bli avkrevd en overtredelsesbot på NOK 20.000. Ved feil bruk og manglende/feil kreditering, vil det både bli avkrevd overtredelsesbot og bli fakturert for bruken i henhold til den enkelte fotografs gjeldende satser. Normisjon står fritt til å tilbakekalle bruksretten til fotomatrialet og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av fotobanken.

2. Betingelser for bruk av film

Alle filmklipp kan lastes ned og brukes fritt i lavoppløst format.

Filmklipp i høyoppløst format og filmer kan lastes ned og brukes i sin opprinnelige form når formålet er markedsføring av Normisjon. Tillatelsen gjelder ikke direkte kommersielle formål, herunder når formålet gjelder TV/kinoreklame.

Produsentens navn og Normisjon skal alltid krediteres. Rulleteksten beholdes på filmmaterialet ved bruk.

I tilfeller der bruker/avsender er en kommersiell aktør og formålet er annet enn markedsføring av Normisjon, kreves godkjennelse fra Normisjon. Dette gjelder både for bruk av filmene i sin helhet og ved ønske om å bruke utdrag/klipp fra filmene.

Filmene kan ikke klippes i, eller brukes utdrag fra, eller endres lydbilde på, uten spesiell tillatelse fra Normisjon. Normisjon vil vurdere hver enkelt forespørsel om bruk individuelt.

Dersom filmklipp og/eller filmer inneholder /gjengir kunstverk eller andre opphavsrettslige beskyttede verker, er bruker selv ansvarlig for å klarere rettigheter med rettighetshaver/BONO.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge)
Kjeld Stubsgt. 3
0160 OSLO
Phone: 23 10 03 50
Mail: bono@bono.no
Internet: www.bono.no


Normisjon er ikke ansvarlig for kunstnerens opphavsrett.

Det bestilte filmmaterialet kan kun benyttes i produksjonen bestillingen er gjort for. Det må deretter slettes. Ønskes filmmaterialet benyttet ytterligere, må det bestilles på nytt. Personen som bestiller filmmaterialet er ansvarlig for at det blir brukt i henhold til våre retningslinjer, samt at opplysningene i registreringsskjemaet stemmer overens med bruken.

Dersom betingelsene for bruk av filmmateriale ikke overholdes, vil Normisjon sende faktura på det beløpet brukeren hadde måttet betale beregnet etter vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp. I tillegg vil Normisjon avkreve en overtredelsesbot som er det dobbelte av vanlig markedspris for tilsvarende bruk av film/filmklipp, men som ikke i noe tilfelle skal være mindre enn kr 3.500 pr klipp for ikke-kommersielt bruk og kr 10.000 pr. klipp i kommersiell sammenheng.

Normisjon står fritt til å tilbakekalle bruksretten til filmmaterialet og/eller å utestenge brukeren fra fremtidig bruk av filmbanken.